Om stiftelsen

Stiftelsen Inuti är en idéburen organisation som är religiöst och partipolitiskt obunden. Den dagliga verksamhet vi bedriver riktar sig till personer som har ett beslut om daglig verksamhet enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Inuti ska bedriva en renodlad konstnärlig verksamhet och ha en utåtriktad profil.

Inuti är en del av den etablerade internationella konströrelsen som arbetar för konstnärer med särskilda behov.

”Inuti hävdar varje människas unika värde, inneboende kraft och kreativitet och förmåga att berika samhället”

Utifrån detta har vi arbetat fram de mål som styr verksamheten.

Målen består i att:

  • Utveckla och säkra verksamhetens kvalitét
  •  Samverkan med andra aktörer både nationellt och internationellt
  •  Hållbar arbetsmiljö
  •  Former för delaktighet, påverkan och självbestämmande för Inuti-konstnärer
  •  Ekonomi i balans med visst överskottsmål

Årligen beskriver vi målen i vår verksamhetsplan som ligger till grund för det arbete som görs i våra ateljéer.

Verksamheten har utvecklats från ett landsomfattande utställningsprojekt, via EU- finansierat ”Mål 3 projekt” till att från år 2000 drivas som en daglig verksamhet med renodlat konstnärlig inriktning.

Styrelsens sammansättning:

Gunilla Lindén

Ordförande

Kersti Larsson

Vice ordförande

Gunilla Lagergren

Sekreterare

Johan Malmström

Kassör

Kenneth Helén

Ordinarie ledamot

Bilagor till verksamheten

Verksamhetssberättelse 2022
Se bilaga

Verksamhetsplan 2024
Se bilaga

Kort informationstext om Inuti på svenska
Se bilaga

Kort informationstext om Inuti på engelska
Se bilaga

Längre informationstext om Inuti på svenska
Se bilaga

Längre informationstext om Inuti på engelska
Se bilaga