Daglig verksamhet

Vad innebär daglig verksamhet? Vi reder ut begreppet.

Den som har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd eller som fått en hjärnskada i vuxen ålder kan ha rätt till daglig verksamhet. För att ha rätt till daglig verksamhet ska man vara i yrkesverksam ålder, inte förvärvsarbeta eller utbilda sig. Den dagliga verksamheten ska utformas utifrån den enskildes förutsättningar, behov och intressen. Arbetsuppgifter och personalstöd ska anpassas utifrån den enskildes förmåga.

Begäran om daglig verksamhet ställs till kommunens biståndshandläggare och görs enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Den som arbetar inom en daglig verksamhet får ingen vanlig lön. De flesta har sin försörjning på annat sätt, till exempel genom försäkringskassan. När man arbetar på daglig verksamhet får man en liten ersättning varje månad, en så kallad habiliteringsersättning.

Att bedriva daglig verksamhet är noggrant reglerat enligt lag.

Så här står det beskrivet av Region Stockholm. Länk

Daglig verksamhet – meningsfull sysselsättning

För personer som har en utvecklingsstörning, autism eller som fått en hjärnskada som vuxen finns “Daglig verksamhet”. Daglig verksamhet kan ge personen något intressant och meningsfullt att göra på dagarna.

Inuti tar emot personer som tillhör personkrets 1 enligt LSS. “LSS” står för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
I personkrets 1 ingår personer med utvecklingsstörning och personer med autism.

Vill man ansöka om daglig verksamhet eller annan sysselsättning ska man vända sig till sin kommun. De som tar hand om ansökan kallas ofta LSS-handläggare eller biståndsbedömare.

Det finns lagar och regler som måste följas av den eller de som vill driva en daglig verksamhet. Företag eller privatpersoner som ordnar en daglig verksamhet enligt LSS, måste ha tillstånd från Socialstyrelsen.

Att ha ett arbete är viktigt för de flesta människor och inte bara för att man ska tjäna pengar. Ett arbete innebär också att man ingår i en gemenskap och får en meningsfull tillvaro.

Vissa människor har ett funktionshinder som gör att de inte klarar ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. De behöver därför i stället en sysselsättning som är anpassad efter deras intressen och möjligheter att delta.

Vi tycker att § 6 i LSS ger en tydlig beskrivning.

LSS, Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Länk till LSS-lagen

6 § Verksamheten enligt denna lag skall vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter.

Verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet.

Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.

För verksamheten enligt denna lag skall det finnas den personal som behövs för att ett gott stöd och en god service och omvårdnad skall kunna ges.

Inuti bedriver daglig verksamhet i ateljéform, vi har en renodlad konstnärlig inriktning inom våra tre ateljéer.
Vi anser att det konstnärliga arbetet ger individen och gruppen en stor utvecklingspotential.

Länkar:
Region Stockholm 

LSS, Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Svensk författningssamling (SFS)