Inuti → Daglig skapande verksamhet (LSS) i Stockholm 

Tuschmålning och toner – Indian ink painting and tones

Tuschmålning och toner

3 långa mullbärspapper, 3 meter x 0,80 meter vardera.

Genom tiderna har konstnärer inspirerats av andra. “Perceptions 2016”, Irland gav oss kunskap om konstnärerna Beth Hartley, USA och John Joe Sheehan, Irland. Vi fick en önskan att göra dessa verk.

Under två tillfällen har vi målat tillsammans med tusch.

Först ritade vi linjer, notrader. Sedan tog vi fram bläck och penslar till gruppen och vi började måla, sida vid sida på tre meter långa mullbärspapper. Vi lyssnade på Keith Jarreth under den timme vi skapade fritt, fantasitoner till musiken. Detta konstverk är en diptyk inspirerad av konstnären Beth Hartley, USA.

Vid det andra tillfället målade vi tags, våra signaturer. Vi använde svart bläck och tunnade ut  klara akrylfärger. Nu lyssnade gruppen till Glenn Gould under den timme som arbetet ägde rum. Vi kunde byta plats med varandra och i vissa delar av målningen blandades våra signaturer med varandra och bildar något nytt. I denna målning har vi inspirerats av John Joe Sheehan, Irland.

 

Deltagande konstnärer från Inuti Västerbroplan:

Sam Ahlstrand

Emma Asplund

Jens Nilsson

Elise Mattisson

Petra Mueller

Jenny Nyborg

Pablo Perez

Magnus Sieurin

Deltagande handledare / konstnärer:

Anna Selander

Lotte Nilsson-Välimaa

Samt vår webtekniker Carl Algernon

 

In english:

Indian ink painting and tones

3 long mulberry papers, 3 meter x 0,80 meter each.

Through the ages, artists have been inspired by others. Perceptions 2016 in Ireland gave us the knowledge about Beth Hartley, USA and John Joe Sheehan, Ireland. It gave us the desire to do these works

During the two occasions we’ve painted together with ink. We want to present them together.

First time we drawed lines, staves in advance. Then there was ink and brusches for everybody in place and we started to paint, side by side on 3 meter long mullburry papers. We listened to Keith Jarreth during the hour we created freely to the music. This artwork, a diptyk is inspired by the artist Beth Hartley, USA.

On the second occasion we painted tags, our signatures. We used black ink and diluted colors this time. Now the group was listening to Glenn Gould during the hour that the creation took place. We could change place with each other and in some parts of the painting our signatures mixed together, forming something new. In this painting we are inspired by John Joe Sheehan, Ireland.

 

Participating artists from Inuti Västerbroplan:

Sam Ahlstrand

Emma Asplund

Jens Nilsson

Elise Mattisson

Petra Mueller

Jenny Nyborg

Pablo Perez

Magnus Sieurin

 

Participating artist instructors/artists:

 

Anna Selander

Lotte Nilsson-Välimaa

 

Participating, more:

Web technologies: Calle Algernon

 

Dela inlägg

Kopiera länk till utklipp

Kopiera