Inuti → Daglig skapande verksamhet (LSS) i Stockholm

 

NOA – Bulletin på svenska och engelska

Det nordiska samarbetet kring Outsider Art fortsätter och utvecklas – konstnärer från NOA möts i Randers

Outsider Art konstnärer från fem nordiska organisationer möts igen den andra veckan i maj i Danmark. Konstnärer och mentorer från verksamheterna/ateljéerna kommer att arbeta i video-, fotograferings- och skulpturverkstäder.

NOA, Nordic Outsider Art-projektet stärker förbindelserna mellan Nordic Outsider Art-organisationer. Outsider Art-begreppet betyder att konsten är gjord av människor som skapar sin konst i marginaler av den vanliga och etablerade konstvärlden. De mesta av Outsider Art som skapas idag görs inom ramen för stödda konstaktiviteter.

I år är NOA-projektet inriktat på att utveckla samarbetet mellan nordiska Outsider Art-organisationer och att hitta innovativa och bra kvalitetsmetoder som ska genomföras i konstateljéer. I projektet kommer konstnärerna också att arbeta, med stöd, som konstinstruktörer. Deltagarna kommer att lära sig nya färdigheter och tekniker från varandra.

Ett annat möte sker i Randers på samma gång. EOA, European Outsider Art Association arrangerar sitt årliga möte och seminarium i Randers, och i samband med detta kommer det att ske besök till verkstäder, exempelvis till Karavana, ett konsthus i närliggande staden Aarhus.

Kettuki administrerar NOA-projektet. De andra deltagarna är GAIA Museum Outsider Art (Danmark), Kaarisilta (Finland), Inuti (Sverige) och Lite en Landamaera (Island). NOA-projektet finansieras av Nordiska kulturfonden. För ytterligare information, vänligen kontakta

 

Projektkoordinator Sirpa Haapaoja, sirpa.haapaoja@kettuki.fi

Kettukis överskådningsdirektör Päivi Lilja, paivi.lilja@kettuki.fi

 

 

 

 

 

 

 

The Nordic cooperation regarding Outsider Art continues and evolves

 

– Nordic Outsider artists meet in Randers

 

Outsider artists from five Nordic art organisations will meet again at the second week of May in Denmark. The artists and art instructors from art studios will work in video, photography and sculpture work shops.

 

NOA- Nordic Outsider Art project strengthens the connections between Nordic Outsider Art organizations. Outsider art is made by people who create their art in margins of mainstream and established art world. Most of the Outsider art created today is made within the realm of supported art activities.

 

This year the NOA-project is aimed towards evolving the cooperation between Nordic Outsider Art organizations and towards finding innovative and good quality methods to be put into practice in art studios. In the project, in addition to the instructors of art studios, artists with disabilities will also work, with support, as art instructors. The participants will learn new skills and techniques from each other.

 

There will be another meeting in Randers at the same time. The EOA a.k.a. the European Outsider Art association is also arranging their annual meeting and seminar in Randers, and in connection with this there will be workshops and visits for example to the Karavana – art house in the neighboring city of Aarhus.

 

Kettuki administrates the project. The other participants are GAIA Museum Outsider Art (Denmark), Kaarisilta (Finland), Inuti (Sweden) and Lìst an Landameera (Iceland). The NOA project is funded by the Nordic Culture Fund.

 

For further information, please contact

 

Project coordinator Sirpa Haapaoja, sirpa.haapaoja@kettuki.fi

 

Kettuki’s excecutive director Päivi Lilja paivi.lilja@kettuki.fi

 

 

 

 

 

Bilagor: logos_together_small.jpg

Dela inlägg

Kopiera länk till utklipp

Kopiera