Inuti → Daglig skapande verksamhet (LSS) i Stockholm

 

Inuti i Sankt Petersburg- Design together

”Design together”

Inuti har under några år samarbetat med Association for cooperation with Baltic Sea countries “NORDEN”, med stöd av Svenska Institutet samt Sankt Petersburg stad för att starta upp en likande verksamhet som Inuti i Sankt Petersburg.

Den 31 maj 2017 arrangerades det sista rundabordssamtalet och en gemensam utställning.

Seminariet kallades  – “Touch world” och arrangerades i lokaler för kommande sociala projektet.

“Touch World” var en mycket lämplig plats för att organisera seminariet, då det är ett bra exempel på framgångsrikt offentlig-privat partnerskap när det gäller inkludering av personer med speciella behov. “Touch World”-projektet involverar blinda personer för att utföra utflykter i mörkret.

De tillhandahöll också andra tjänster, som ett rum för massage samt kök, där besökare kan försöka laga mat i mörkret med hjälp av blinda personer. Det var verkligen en inspirerande plats. Seminariet samlades 30 personer, representanter från utskottet för arbetskraft och sysselsättning i Sankt Petersburg, konstnärliga organisationer som arbetar med personer med särskilda behov inom utskottet och icke-statliga organisationer som agerar inom området.

Välkomsttalet hölls av Nikolay Rogachev, vice ordförande i utskottet för arbete och sysselsättning. Därefter gjorde projektdeltagarna presentationer om sin erfarenhet och delade sina idéer om genomförandet av INUTI-erfarenhet i ryska förhållanden. Daria Akhutina, ordförande för Nordenförbundet, höll sitt tal och kommenterade frågor som väcktes. I slutet av seminariet hölls en öppna diskussion. Utskottet för arbetskraft och sysselsättning tog ansvar för att stödja och övervaka öppnandet av pilotateljé baserat på svensk erfarenhet. Seminariet åtföljdes av utställningen där resultat av gemensam verkstad presenterades samt konstverk av andra “speciella” konstnärer i Sankt Petersburg. När seminariet avslutats anordnades kaffepausen för deltagarna, här serverades choklad gjord av “Endorphines” som också ger arbetsplatser för personer med speciella behov.

We are happy to let you know, that last Wednesday we arranged the final round table  and joint exhibition in the wonderful place, which called “touch world”.

Here is a short description of the event:

The Final Round table on pilot initiative of the artistic atelje for employment of people with special needs.

The Round table took place on 31 of May 2017 in the premises of the social project “touch world”.

“Touch world” was a very appropriate place for organizing the Round Table, because  it is a good example of   successful public-private partnership in the field of inclusion of people with special needs. “Touch world” project  engages blind people for conducting  excursions in darkness, also they provided other services, like a massage room or kitchen, where visitors can try to cook in darkness with assistance of  blind people. It was really inspiring place.

The Round table  gathered 30 people, represented committee of labour and employment of Saint-Petersburg, artistic organizations working with people with special needs under the committee as well as NGOs acting in this field. During the Round table the welcome speech was done by Nikolay Rogachev , deputy chairman of the committee of labour and employment.  Then project participants made presentations about their experience and shared their ideas regarding implementation of INUTI experience in Russian conditions. Daria Akhutina, chairperson of  Norden Association,  made her speech and made some comments in connection with issues which raised questions. In the end of round table the open discussion took place. Committee on labour and employment took responsibility to support  and supervise the procedure  of the opening of pilot atelj based on Swedish experience.

The Round table were accompanied by the exhibition where results of joint workshop were presented as well as pieces of art of other “special” artists of St. Petersburg.

After the Round table the coffee-break for participants was arranged, treats were made by  confectionery “Endorphines”  which also provides working places for people with special needs.

Dela inlägg

Kopiera länk till utklipp

Kopiera