Inuti → Daglig skapande verksamhet (LSS) i Stockholm

 

“My voice through Art” – min röst genom konsten

Inuti – Indien – ett utbytesprojekt

“My voice through Art” – min röst genom konsten

Under våren och hösten 2023 genomförs ett pilotprojekt mellan IICP, Indian Institute of Cerebral Palsy, http://www.iicpindia.org och INUTI. Samt Specialpedagogiska Institutionen på Stockholms universitet.

Projektets titel syftar till att lyfta vikten av konstnärlig kommunikation – verksamheternas konstnärer har med sin egen röst och sitt personliga uttryck berättat om sin verklighet.

Vi har i huvudsak arbetat med collage-teknik med inspiration från den indiske konstnären Noor Islam.
Syftet med projektet är att undersöka vad som är möjligheter och hinder i det dagliga livet för ungdomar, unga vuxna och vuxna med Cerebral Pares och andra funktionsnedsättningar/funktionsvariationer.

Vi vill också se vilka gemensamma nämnare vi har – samt utbyta erfarenheter och ge inspiration till fortsatta samarbeten.
Planeringsmöten och workshops har genomförts digitalt. Vi har samlat konstnärer och personalen i de olika verksamheterna och ansvariga från Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.
Det konstnärliga arbetet sker i respektive verksamhet och sedan presenterar vi bilder och text på respektive verksamhets hemsida.
På så sätt kan ett utbyte av olika erfarenheter ske mellan personer i olika länder som till viss del har liknande livsvillkor när det gäller funktion och att de får göra sin ”röst” hörd.

Deltagare från Inuti:

Anders Wettler, Anna Selander, Anneli Aaltonen Krantz, Chang Im Ohlsson, Evelina Rase, Hanna Björklund, Jenny Ekström, Magnus Siuerin, Marina Dizdarevic och Sara Saremi.

Deltagare från Indien: Barsha Bhattacharya, Putul Biswas, Mampi Singh, Rakshit Khare, Aniket Mukherjee
Handledare: Suparna Sarkar, Shibsankar Chakraborty, Amit Basak

Inuti – India an exchange project –

“My voice through Art”

During the spring and autumn of 2023, a pilot project between IICP, Indian Institute of Cerebral Palsy, http://www.iicpindia.org and INUTI will be carried out. As well as the Department of Special Education at Stockholm University.

The project’s title aims to highlight the importance of artistic communication – the artists at the organizations have to tell about their reality with their own voice and personal expression.

We have mainly worked with collage technique with inspiration from the Indian artist Noor Islam.

The aim of the project is to investigate what are the opportunities and obstacles in the daily life of young people, young adults and adults with Cerebral Palsy and other disabilities/functional variations.
We also want to see what common denominators we have – as well as exchange experiences and provide inspiration for continued collaborations.

Planning meetings and workshops have been carried out digitally. We have gathered artists, and the staff in the various activities and those responsible from the Department of Special Education, Stockholm University. The artistic work takes place in the respective organization and then we present images and text on the respective organizations’ website.

In this way, an exchange of different experiences can take place between people in different countries who to some extent have similar living conditions in terms of function and that they can make their “voice” heard.

And here is a list of our group participants at Inuti:
Anders Wettler, Anna Selander, Anneli Aaltonen Krantz, Chang Im Ohlsson, Evelina Rase, Hanna Björklund, Jenny Ekström, Magnus Siuerin, Marina Dizdarevic and Sara Saremi.

Participants from India: Barsha Bhattacharya, Putul Biswas, Mampi Singh, Rakshit Khare, Aniket Mukherjee
Facilitators: Suparna Sarkar, Shibsankar Chakraborty, Amit Basak

 

 

Dela inlägg

Kopiera länk till utklipp

Kopiera